توضیحات پروژه

فرم اطلاعات و اگاهي بيمار براي ازمايش پاپ اسمير

1- 48 ساعت قبل از انجام آزمايش مقاربت صورت نگيرد.
2- 48 ساعت قبل از انجام آزمايش شستشوي داخل واژن صورت نگيرد و از كرم‌هاي واژينال استفاده نشود.
3- بهترين زمان براي نمونه برداري اواسط سيكل قاعدگي است از روز دهم تا هجدهم.(اولين روز مشاهده خونريزي ماهيانه اولين روز قاعدگي محسوب مي‌شود)
4- يائسه