توضیحات پروژه

طرز نمونه گيري ادرار براي آزمايش كشت و كامل ادرار :

1- ظرف درب‌دار كه در اختيار شما قرار گرفته استريل است در حفظ آن دقت كنيد.
2- درظرف را مدت طولاني باز نگه نداريد و فقط يكبار باز شود.
3- ابتدا خود را با آب بشوييد و با دستمال كاغذي خشك كنيد.
4- چند قطره اول ادرار را دورريخته و وسط ادرار را در ظرف بريزيد
5- ميزان ادرار دفع شده بايد نيمي از ظرف را پر نمايد.(چنانچه در شکل روبرو نشان داده شده است)
6- نمونه تهيه شده را در یخچال مخصوص آزمایشگاه قرار دهید اگر نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه می شود سريعاً به آزمايشگاه منتقل گردد.

7- ظرف درب‌دار كه در اختيار شما قرار گرفته استريل است در حفظ آن دقت كنيد.
8- درظرف را مدت طولاني باز نگه نداريد و فقط يكبار باز شود.
9- ابتدا خود را با آب بشوييد و با دستمال كاغذي خشك كنيد.
10- چند قطره اول ادرار را دورريخته و وسط ادرار را در ظرف بريزيد
11- ميزان ادرار دفع شده بايد نيمي از ظرف را پر نمايد.(چنانچه در شکل روبرو نشان داده شده است)
12- نمونه تهيه شده را در یخچال مخصوص آزمایشگاه قرار دهید اگر نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه می شود سريعاً به آزمايشگاه منتقل گردد.