توضیحات پروژه

نكاتي كه بيمار قبل از انجام آزمايش PCT(نمونه برداري پس از نزديكي) بايد رعايت نمايد:

1- سه روز قبل از انجام آزمايش نزديكي نداشته باشد.
2- روز مناسب مراجعه و انجام آزمايش روز 11 تا 14 سيكل قاعدگي است (روز اول مشاهده خونريزي روز اول محسوب و11 تا 14 روز بعد به تاريخ فوق مراجعه كنيد.)
3- سه تا پنج ساعت قبل از حضور در آزمايشگاه مقاربت انجام شود.
4- در زمان مقرر در آزمايشگاه حاضر و قبل از حضور در آزمايشگاه دستشويي نرويد.