توضیحات پروژه

نكاتي كه بيمار قبل از انجام آزمايشPT-PTT بايد از آنها آگاهي داشته باشد

مصرف داروهايي (مانند آسپيرين، ايبوپروفن، ايندومتاسين) از 10-7 روز قبل از نمونه گيري بر نتايج آزمايش تأثير مي گذارد.
مصرف داروهاي ضدانعقاد نظير وارفارين و هپارين از سه روز قبل از نمونه گيري بر نتايج آزمايش تأثيرگذار است.
جهت انجام PTT در بيماران تحت درمان با هپارين بهترين زمان نمونه گيري، 30 دقيقه تا يك ساعت قبل از دوز بعدي هپارين مي باشد.