توضیحات پروژه

اطلاعات موردنياز بيمار جهت امادگي براي تست پرولاكتين :

 

1- سه روز از زمان اخرين نزديكي گذشته باشد
2- ناشتا باشید ودر ارامش كامل براي انجام تست مراجعه نمايید
3- 2 ساعت از بيداري شما گذشته باشد.
4- حتماً در شب و روز قبل از آزمايش سينه شما تحريك نشده باشد.