توضیحات پروژه

دستور العمل آزمایش ۲ ساعته تحمل قند خون (۲hOGTT)

بيمار محترم :‌
براي رعايت زمان دقيق ثبت نمونه بعد از صرف صبحانه براي آزمايش قند دوساعته به نكات اشاره شده، زير توجه نموده و جدول زير را پر نماييد.
1)ساعت نمونه برداري در شرايط ناشتا در آزمايشگاه تعيين و ثبت مي گردد.
2) صبحانه كامل كه واجدقند كافي باشد در منزل ميل شود و بعد از اتمام صبحانه ساعت را مشاهده و ثبت نماييد.
3) زمان مراجعه و حضور مجدد دقيقاً ثبت شود( زمان اتمام صرف صبحانه +2 ساعت زمان مناسب حضور در آزمايشگاه است)

زمان به ساعت ودقيقه
………………………………..   زمان نمونه گيري ناشتا در آزمايشگاه
………………………………   ساعت اتمام صبحانه در منزل
………………………………   زمان حضور مجدد در آزمايشگاه ( 2ساعت بعد از صرف صبحانه)