خط مشي کيفيت آزمايشگاه پزشکي بهمن

آزمايشگاه پزشکي بهمن بعنوان يكي از آزمايشگاه هايي كه بر توسعه فني و رضايت بيماران تاكيد دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مديريت کيفيت ISO 9001 بازنگري سال 2008در راستاي ارتقاء سيستم هاي مديريت خود گام بردارد .
رئوس اصلي خط مشي آزمايشگاه پزشکي بهمن براي استقرار اين سيستم عبارت است از:
بند یک: ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
بند دو: تمرکز بر انتظارات بیماران مراجعه کننده،ازمایشگاهها و پزشکان همکار
بند سه: ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای تأمین انتظارات مشتریان
بند چهار: بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری

از آنجا ئيكه ، حفظ و نگهداري سيستم و در نهايت بهبود مستمر آن ، بدون همكاري و همدلي كاركنان محترم ممكن نمي باشد ، لذا از كليه همكاران انتظار دارد كه با درك مفاهيم مندرج در اين خط مشي ، از توانائي خويش براي تحقق اهداف ياد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردي و اعتلاي فعاليت هاي آزمايشگاه اهتمام ورزند .
همچنين مستدعي است اين سيستم را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نيز هماهنگي با پيشرفتهاي سازمان هرساله مورد بازنگري قرار دهيد.

مديريت آزمايشگاه پزشكي بهمن
دکترمهدي شکرآبي-دكتر شهناز رفيعي تهراني

MM- PQ-01-08
تاريخ بازنگري : 20/1/95

بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه جنوب غرب تهران