خط مشي کيفيت آزمايشگاه پزشکي بهمن

آزمايشگاه پزشکي بهمن بعنوان يكي از آزمايشگاه هايي كه بر توسعه فني و رضايت بيماران تاكيد دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مديريت کيفيت ISO 9001 بازنگري سال 2015 در راستاي ارتقاء سيستم هاي مديريت خود گام بردارد .

از آنجایی كه، حفظ و نگهداري سيستم و در نهايت بهبود مستمر آن ، بدون همكاري و همدلي كاركنان محترم ممكن نمي باشد ، لذا از كليه همكاران انتظار دارد كه با درك مفهوم مندرج در اين خط¬مشي ، از توانائي خويش براي تحقق اهداف ياد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردي و اعتلاي فعاليت هاي آزمايشگاه اهتمام ورزند .همچنين مستدعي است اين سيستم را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نيز هماهنگي با پيشرفت¬هاي سازمان هرساله مورد بازنگري قرار دهيد.

خط مشي آزمايشگاه پزشکي بهمن براي استقرار اين سيستم عبارت است از:

1- ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و بهبود مستمرکیفی فرایندها مبتنی بر الزامات ایزو 9001-2015

2- ارتقا رضایت مندی کارکنان و افزایش بهره وری و انگیزه

3- افزایش بهره وری و مدیریت هزینه و بهبود بهره برداری از منابع

مديريت آزمايشگاه پزشكي بهمن
دکترمهدي شکرآبي – دكتر شهناز رفيعي تهراني

تاريخ بازنگري : 1/9/1401

بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه جنوب غرب تهران