imoni

آزمایش های سنجش ایمنی

در این بخش آزمایش های سنجش آنتی بادی ها در برابر عوامل عفونی یا بیماریزا انجام می شود تا مشخص گردد که سطح ایمنی فرد علیه شرایط بیماری چگونه است. در این بخش با استفاده از تکنیک های دقیق و به روز توان پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و بیماری های سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، یا پاسخ های ایمنی متعاقب  واکسیناسیون و پیوند اعضاء ارزیابی می شوند.