27715-200

خانم دکتر شهناز رفیعی تهرانی متخصص ایمونولوژی

27715-200

اقای دکتر مهدی شکرابی متخصص ایمونولوژی

27715-200

اقای دکتر احمد تقی زاده دکترای علوم ازمایشگاهی

27715-200

اقای دکتر عبدالرحیم اب سالان متخصص بیوشیمی بالینی